Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

!!! COVID-19 Süresince Etik Kurul Başruvu Formaları Her Hafta Cuma Öğleden Sonra Etik Kurul Sekreterliği Tarafından Kabul Edilecektir !!!

 

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu​ Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

·     Başvuru dilekçesi

·     Araştırma protokolü

·     Başvuru Formu (Tüm araştırmacıların her sayfayı paraflaması gerekir)​.

·     Araştırmacıların özgeçmişleri (Güncel formatta, adı soyadı ve ünvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır).

·    Araştırma akademik amaçlı ise; Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Sorumlusu veya İdari Amir tarafından onaylanan ıslak imzalı belge.

·    Araştırma Bütçe Formu  (Çok merkezli araştırmalar için koordinatör, tek merkezli araştırmalar için sorumlu araştırmacı tarafından ıslak imzalı olmalıdır. TÜBİTAK gibi araştırma fonlarından destek alan başvurular için ilk başvuruda imzalı olmayan taslak bütçenin gönderilmesi yeterlidir).

·    Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) (BGOF’nin www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir).

·   Olgu Rapor Formu (ORF) (“İKU Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanmış “Araştırmadaki her bir gönüllüye ait verilerin ve diğer bilgilerin araştırma protokolünde tanımlandığı şekilde kaydının yapılması için hazırlanan basılı, optik veya elektronik belge).

·     Mali Taahhütname

·     Araştırma ekibinin İKU ve İLU çerçevesinde bilgilendirme belgesi

·     Helsinki Bildirgesi taahhütnamesi

·     Etik Kurul Karar Formu

·     Çalışmada kullanılan 3 adet güncel referans (tam metin halinde verilmelidir)

·    Araştırma akış şeması

· İlgili mevzuat gereği sigorta gerektiren araştırmalar için sigorta poliçesi veya sertifikası (İlgili kılavuz doğrultusunda hazırlanmalıdır)

·     Araştırmanın bir destekleyicisi var ise, destekleyiciye ait noter tasdikli imza sirkülerinin bir örneği (ilaç firmaları için geçerlidir)

·    Varsa yetkilendirme belgeleri

·    Varsa gönüllü bilgilendirme metinleri

·    Varsa, anket formu örneği

·    Varsa, anketin/veri toplama işleminin gerçekleştirileceği kurumun idari amirinden alınan izin belgesi

·     Varsa ilanlar

·     Varsa hasta kartı / günlüğü

  • Gerekiyorsa, www.titck.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan biyolojik materyal transfer formu
  • Varsa, daha önce red edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği

·         İstenilen Belgelerin Kontrol Listesi

·         İstenilen tüm belgelerin çıktısı ve CD ortamında kaydedilmiş formatı (imzalı haliyle) 2’şer nüsha halinde beyaz renkli şeffaf kapaklı plastik dosya içinde sunulmalıdır.

 

İlgili belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.


Oluşturma: 20 Şubat 2018